Algemene voorwaarden il visione

Il Visione is een eenmanszaak, gevestigd in Sprundel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90537173. Il Visione werkt met deze algemene voorwaarden.

Hieronder worden eerst begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan.

Artikel 1. Definities

 1. In deze Voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:
 • Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden): deze Voorwaarden, waaronder alle werkzaamheden die door Il Visione worden verricht, die integraal onderdeel uitmaken van een eventueel separaat getekende overeenkomst.
 • Opdrachtgever: De partij die een overeenkomst aangaat met Il Visione oftewel een opdracht verstrekt dan wel gebruik maakt van de diensten van Il Visione. Deze voorwaarden worden jegens opdrachtgever en eveneens jegens eventuele in te schakelen derden bedwongen.
 • Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Il Visione.
 • Object: Het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.
 • Project: Het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
 • Partijen: zijn Il Visione en Opdrachtgever samen.
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden, die Il Visione in het kader van een opdracht verrichten, zoals werkzaamheden op het gebied van marketing en communicatie en dergelijke in de zin van de Auteurswet. De werkzaamheden worden verricht op zowel de locatie van Opdrachtgever als op afstand.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en offertes van Il Visione.
 2. Het door de opdrachtgever aanvaarden van de offerte, overeenkomst of het bevestigen van een opdracht geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met ons, waarvoor bij de uitvoering derden worden betrokken of die door derden worden uitgeoefend namens Il Visione.
 4. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Il Visione zal dan met Opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige althans de vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. Il Visione mag deze Voorwaarden altijd wijzigen. Gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een verstuurde offerte en aanbieding is tot 1 maand na dagtekening geldig, tenzij anders aangegeven door Il Visione.
 3. Indien de opdrachtgever een offerte of aanbieding aanvaardt, dan behoudt HESTIA. het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 4. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en of als gevolg van prijsstijgingen van materialen en dergelijke.
 5. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
 6. Als aanvaarding van de aanbieding/offerte afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, dan is Il Visione daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Il Visione dat schriftelijk aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Il Visione niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 8. Il Visione kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 9. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 10. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van factureren van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 11. Alle door Il Visione gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl.

Artikel 4: Totstandkoming en duur overeenkomst 

 1. Een overeenkomst tussen Il Visione en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst heeft ondertekend. Een schriftelijke bevestiging via e-mail valt daar ook onder.
 2. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Il Visione aanvangt met de werkzaamheden, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 3. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht en de overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan en die termijn expliciet staat aangegeven in de overeenkomst.
 4. Partijen kunnen samen besluiten een overeenkomst onder andere Voorwaarden voort te zetten na einde van de overeenkomst voor bepaalde tijd, als hierover schriftelijke overeenstemming wordt bereikt.
 5. De opzegtermijn voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd is voor Partijen 1 maand, tenzij expliciet anders overeengekomen en onder voorwaarden van het bepaalde in Artikel 10 van deze Voorwaarden.
 6. Il Visione zal tijdens de maand opzegtermijn, de werkzaamheden voortzetten tegen de overeengekomen condities, tenzij Opdrachtgever expliciet aangeeft daarvan af te willen zien.

Artikel 5. De uitvoering van de overeenkomst

 1. Il Visione zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Il Visione de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en juiste levering door Il Visione mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens omtrent informatie, input, foto’s en andere extra benodigdheden.
 3. Opdrachtgever is gehouden ons direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens Opdrachtgever aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als zij van derden afkomstig zijn.
 5. Il Visione kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de opdracht dit vereist.
 6. Il Visione heeft het recht om zelf de werktijden- en locatie te bepalen.
 7. De door Il Visione opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. Il Visione kan de planning tussentijds bijstellen en zal de opdrachtgever hierover informeren.

Artikel 6. Wijziging en opzegging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Door wijzigingen en/of aanvulling van de opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht worden beïnvloed. Il Visione zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Il Visione de opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
 4. Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. IL Visione zal de opdrachtgever hierover informeren.
 6. De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van Il Visione voor wijziging van content op verzoek van de opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.
 7. De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat opdrachtnemer het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.
 8. Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer te betalen:
  1. Het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en 
  2. Alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die opdrachtnemer ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
  3. Indien er tussen opdrachtnemer en opdrachtgever één of meerdere (telefonische) intakegesprekken of bezoeken op locatie zijn geweest, maar nog geen verdere werkzaamheden hebben plaatsgevonden staat dit gelijk aan 30% van de totale werkzaamheden. Vanwege de aard van het adviesgesprek en voorbereiding daarvan is de opdrachtgever verplicht minimaal 30% van het bedrag op de oorspronkelijke offerte of factuur te voldoen. 
  4. Indien opdrachtnemer al voor de opdrachtgever is gestart met het maken van content, het bedenken van strategieën en één of meerdere (telefonische) intakegesprekken of bezoeken op locatie hebben plaatsgevonden, staat dit gelijk aan 70% van de werkzaamheden. Dat houdt in dat wanneer hier sprake van is de opdrachtgever verplicht is minimaal 70% van het bedrag van de oorspronkelijke offerte of factuur te voldoen.
  5. Indien opdrachtnemer voor de opdrachtgever content heeft gemaakt één of meerdere (telefonische) intakegesprekken of bezoeken op locatie hebben plaatsgevonden, staat dit gelijk aan 100% van de werkzaamheden. Dat houdt in dat wanneer hier sprake van is de opdrachtgever verplicht is het volledige bedrag van de oorspronkelijke offerte of factuur te voldoen. 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 2. In het kader van de geleverde diensten van Il Visione blijven alle door Il Visione aangedragen foto’s, teksten, websitedesign en en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van Il Visione, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Il Visione het werk zonder vermelding van naam van ID openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
 4. heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.
 5. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Il Visione, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het resultaat van de diensten.
 6. Il Visione is bevoegd de samenwerking met Opdrachtgever kenbaar te maken op social media (zoals website), zolang er geen schade (negatieve publiciteit, verkeerde en/of onjuiste informatie verstrekking), aan Opdrachtgever wordt toegebracht en mits Opdrachtgever daar niet kenbaar zich tegen heeft verzet door middel van een schriftelijke ondubbelzinnige kennisgeving.

 

Artikel 8: Betaling

 1. Il Visione heeft het recht om voorafgaand aan de opdracht een factuur voor een aanbetaling van 30% van de initiële opdracht. Na ontvangt van de aanbetaling wordt de opdracht ingepland. De resterende 70% dient de opdrachtgever te voldoen na voltooiing van de opdracht. Il Visione hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. Het honorarium is de vergoeding die opdrachtnemer toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de BTW.
 3. Il Visione heeft het recht om alle gemaakte kilometers, die zijn gereden voor of in opdracht van de Opdrachtgever, te verrekenen à €0,23 per gereden kilometer.
 4. Onder bijkomende kosten vallen: reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.
 5. Indien Il Visione door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Il Visione gehanteerde honorariumtarieven (€50,- per uur excl. BTW)
 6. Partijen leggen in de overeenkomst (offerte) vast op welke wijze het honorarium van Il Visione en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de doorbestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.

Artikel 9. Reclame

 1. Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Als Il Visione voor Opdrachtgever cookies (laten) plaatsen, is Opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving. Il Visione wordt altijd gevrijwaard in geval van eventuele aansprakelijkheidstellingen of sancties.
 2. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zich volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond cookies en data-analyse, zoals o.a. opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op verzoek van Il Visione zal dit schriftelijk aangetoond worden.
 3. Il Visione zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van de inhoud van door Opdrachtgever bedachte advertenties of campagnes.
 4. Onder Social media Marketing verstaan wij het instellen, optimaliseren en onderhouden van advertenties op social media kanalen die door ons namens Opdrachtgever worden uitgevoerd.
 5. Opdrachtgever zal beschikken over een eigen advertentieaccount op het betreffende social media platform en geeft Il Visione toegang in de rol van ‘redacteur’ bij het advertentieaccount. Il Visione wordt nooit de eigenaar of verantwoordelijke van dat advertentieaccount. Opdrachtgever blijft altijd zelf verantwoordelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Mocht Il Visione haar eigen advertentieaccount gebruiken, dan wordt de factuur voor advertentiekosten separaat verzonden. Dit gebeurd maandelijks.
 6. Opdrachtgever zal Il Visione altijd voorzien van beeldmateriaal van voldoende kwaliteit, in het gewenste bestandsformaat, waar Il Visone over kunnen adviseren. Als de foto’s een lage kwaliteit en/of resolutie hebben en de advertentie als gevolg wordt geweigerd of niet het beoogde resultaat leidt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Voor het delen van beeldmateriaal kan Il Visione staan op het gebruik van een gezamenlijke online drive, bijvoorbeeld Microsoft Drive, Google Drive of kunnen wij ervoor kiezen om bestanden te laten verzenden door WeTransfer.
 8. Reclame en social media marketing is onderworpen aan de (algemene) voorwaarden en beleidsregels van het betreffende social media platform. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de betreffende site van het platform. Opdrachtgever houdt zich aan het gestelde in die voorwaarden en beleidsregels houden. Handelt Opdrachtgever hiermee in strijd, dan is Il Visione niet aansprakelijk voor diens handelen of nalaten en de gevolgen daarvan.
 9. De doorlooptijd bij het opzetten van campagnes is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en medewerking of die van relevante derden.
 10. Wij werken volgens de richtlijnen van de aanbieders. Il Visione spant zich naar beste inzicht en vermogen in voor het bereiken van optimale resultaten met de advertenties, maar staan niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 11. Al onze mededelingen over de mogelijke resultaten van onze werkzaamheden zijn daarom indicatief van aard, zonder dat Opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.
 12. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door Il Visione, ligt de bewijslast (dat de werkwijze niet zou voldoen aan wat in redelijkheid mag worden verwacht, of schriftelijk is overeengekomen of aan wat van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, bij Opdrachtgever.
 13. Het is niet toegestaan Il Visione’s werkwijze, methoden, technieken en/of de inhoud van de adviezen of rapportages op welke manier dan ook openbaar maken althans om (inzage) te verstrekken in, tenzij il Visione hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
 14. Il Visione probeert inzicht te geven in de behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in de gebruikte CMS of hosting systemen, kan Il Visione niet garanderen dat Il Visione altijd conversiepercentages en overige statistieken kunnen verstrekken.
 15. Als voor het adverteren een klantenbestand wordt gebruikt, is Opdrachtgever altijd verantwoordelijk voor het aanleveren van mailadressen die gebruikt worden voor het uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes. Opdrachtgever zal alleen mailadressen gebruiken die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zijn verkregen.
 16. Opdrachtgever garandeert in ieder geval dat de bedoelde mailadressen doormiddel van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat als een betrokkene op enig moment zijn toestemming intrekt, Opdrachtgever dit mailadres direct verwijdert uit de door ons te gebruiken mailadressen voor het uitvoeren van e-mailmarketing.

 

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan Il Visione dan wel na ontdekking van het gebrek kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
 2. In geval van een klacht heeft Il Visione ten alle tijden het recht de klacht te herstellen. Opdrachtgever is verplicht deze herstelmogelijkheid te aanvaarden.
 3. Indien een klacht naar het oordeel van Il Visione gegrond is, zal Il Visione de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
 4. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Il Visione kunnen besluiten tot aanpassen van de factuur tot een lager bedrag.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Il Visione aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan Il Visione worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Il Visione niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
 2. Il Visione is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Il Visione is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor (online) plaatsing van marketing en communicatie uitingen, die door Il Visione zijn geadviseerd.
 3. Il Visione is niet aansprakelijk voor gevolgschade, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen, fouten in zowel online als offline content, ticketverkoop en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Aansprakelijkheid van Il Visione is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 5. Alle aanspraken jegens Il Visione die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij opdrachtnemer zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12. Overmacht

 1. Il Visione is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, is ieder der partijen bevoegd de opdracht te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Il Visione bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten, facturen, aanbiedingen en offertes tussen de opdrachtgever en HESTIA. is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen die niet in onderling en goed overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda.